מדיניות פרטיות

1. השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי הגולש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר בין אם תוכן שהוכן על ידי האתר ובין אם חומר שקיבל לצורך משלוח מדי מפרסמים ו/או גולשים אחרים בכפוף לזכות הגולש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר בצור קשר. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.
2. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הגולש לצדדים שלישיים, אך הגולש נותן הסכמתו לאתר לחשוף את פרטיו האישיים וכל מידע אחר, ככל שיהיה מחויב לעשות כן על פי כל דין ו/או צו שיפוטי ו/או ככל שיתעוררו הליכים משפטים בין האתר לגולש ו/או ככל שיעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים כלשהם בגין פעולות שביצע הגולש באתר ו/או הפרת הגולש הוראת מהוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה כי האתר יהיה סבור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הדבר נחוץ לצורך מניעת כל נזק לאתר לגולשיו ולצד ג’ ו/או בעת מיזוג האתר כולו או חלקו עם צד שלישי ו/או העברת פעילות האתר כולה או חלקה לצד שלישי ו/או בעת המחאת האתר את זכויותיו כולן או חלקן לצד שלישי.
3. האתר רשאי להשתמש בפרטי הגולש שימסור באתר ובכל מידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך יצירת קשר עם הגולש ו/או שיפור ושמירה על איכות השירותים ותקינותם ו/או עריכת בקרה ופיקוח ו/או לצרכי סקרים, פרסום מפולח וניתוח סטטיסטי ו/או שיפור השירות ועיצוב האתר.
4. עצם הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הגולש לכך שהאתר יוכל לבצע מעקב ובחינה של דפוסי הגלישה והפעולות המבוצעות על ידי הגולשים בכל אמצעי מעקב טכנולוגי וביניהם גם השימוש ב”עוגיות” (ידוע גם כ "cookies" או "קוקיות").

5.  האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע שעולה מהגולש באתר לרבות אופן השימוש באתר ובתכנים שבו וזאת לרבות מכירתו ו/או העברתו לצדדים שלישיים. לאתר תהיה זכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה.
ג. הצהרת והתחייבות גולשים המעלים חומרים לאתר
1. הגולש   מצהיר כי קרא את התקנון היטב ו/או ניתנה לו האפשרות לעשות כן ומתחייב לפעול בהתאם לתנאי תקנון המפורט לעיל והתנאים שיובאו להלן:

למען הסר ספק, האמור בסעיפים 4-5 המפורטים לעיל, יחול גם על התקשרות למספרי הטלפון הווירטואליים המפורטים באתר. ככל שהגולש אינו יודע אם מספר הטלפון בו הוא מתכוון לעשות שימוש, ואשר מפורט באתר, הוא מספר וירטואלי, עליו לפנות למפעילי האתר בכתב טרם ביצוע ההתקשרות, באמצעות עמוד צור קשר- השיחות מוקלטות לצורך בקרה ואיכות השירות, משוב ולמידה.
א. הגולש    מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בפרסומו עילת תביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד ג’ כלשהו או לאתר עצמו.
ב. הגולש  מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו משום פגיעה בקניין רוחני של צד ג’ כלשהו, כולל זכויות יוצרים, סמני מסחר, שמות מסחר, מדגמים, פטנטים, זכויות מבצעים וכדומה.
ג. הגולש   מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות צד ג’, כולל סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובת אמון, עוולות מסחריות וכדומה.
ד. הגולש   מתחייב כי לא יכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.
ה. הגולש   מתחייב לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.
ו.  הגולש   מתחייב לא להפנות לכל קישור (Link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי תקנון זה.
ז. הגולש   מסכים לכל הפעולות מצד האתר ו/או בעליו המצוינות בתקנון.

>